Minnebo Koeltechniek

Milieu

Het milieu en uw koelinstallatie. Als eigenaar en lof beheerder van een koelinstallatie of airconditioningsapparatuur heeft u te maken met CFK-wetgeving. In deze wetgeving wordt bepaald op welke wijze omgegaan moet worden met stoffen die de ozonlaag aantasten. Tevens worden hierin de verbodsdata in verband met de toepassing van deze stoffen aangegeven.

De maatregelen kort samengevat. Er mogen géén nieuwe installaties in gebruik worden genomen waarin CFK's of mengsels van CFK's worden toegepast. Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend nog plaatsvinden door STEK-erkende bedrijven. Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen.

Bij alle installaties die 3 of meer kilo koudemiddel bevatten, hoort een logboek. Hierin staan gegevens over de installatie en worden feiten vermeld over onderhoud en service. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor dat logboek.

Uit het oogpunt van lekkage-preventie moeten installaties regelmatig worden gecontroleerd. Voor kleinere installaties jaarlijks, voor grotere enkele malen per jaar. Onderhoud moet tenminste jaarlijks plaatsvinden.

Infoblad F-stoffen verordening

Controleschema In kort bestek (voor beheerder/gebruiker)

Controleschema voor een installatie met een aandrijfvermogen van de compressor > 500Watt
0/3kg 3/10kg 10/30kg 30/50kg 50/200kg 200/300kg 300/1000kg > 1000kg
Naamplaat + instructiekaart X X X X X X X X
Controle per jaar   1X 1X 4X 4X 4X 12X 12X
Logboek   X X X X X X X
Koeltechnisch schema       X X X X X
Bedieningsvoorschrift             X X
Bedieningspaneel               X
Permanent toezicht               X

Internationale afspraken/ nationale wetgeving. Algemeen wordt aangenomen dat CFKs mede oorzaak zijn van aantasting van de ozonlaag. Onder andere in koeltechnische installaties worden CFK's als koudemiddel toegepast. In Nederland zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de produktie en het terugdringen van het gebruik van CFK's opgenomen in wetgeving en op 1 januari 1993 van kracht geworden.

De regelwetgeving waaraan voldaan moet worden zijn vastgesteld in de: "Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties 1997". Deze regeling is op 17 maart 1993 in werking getreden en laatstelijk in 1997 gewijzigd. De regeling maakt deel uit van het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995". Deze wetgeving is op 1 januari 1993 in werking getreden en laatstelijk in 1995 gewijzigd.

Vermindering van het gebruik van CFKs in koelinstallaties. In het kader van de algemene regelgeving om het gebruik van CFK's terug te dringen en emissie te beperken, zijn voor de koeltechniek de volgende regels vastgesteld:

1. In nieuwe koelinstallaties of airconditioningsapparatuur met een aandrijfvermogen van de compressoren van meer dan 500 Watt mogen vanaf 1 januari 1993 geen CFK's meer worden toegepast.

2. Aan koeltechnische installaties worden technische eisen gesteld. Deze eisen hebben betrekking op onder meer verbindingen, pijpwanddiktes, afsluiters e.d., alsmede aan het onderhoud van installaties.

3. Aan koelinstallaties mogen alleen nog werkzaamheden worden verricht door STEK-erkende bedrijven die CFK-gediplomeerde monteurs in dienst hebben;

4. Van koelinstallaties behoort het koudemiddelengebruik te worden geregistreerd en moet de daarbij behorende documentatie aanwezig zijn.

De betekenis van CFK's. De afkorting CFK staat voor gechloreerdé fluor koolwaterstoffen. Ze zijn rond 1930 in Amerika ontwikkeld en hebben de eigenschap dat ze zeer stabiel zijn onder verschillende omstandigheden. Naast CFK's bestaan er ook halonen. Dit zijn stoffen die vergelijkbaar zijn met CFKs, maar waar chloor is vervangen door broom.

U moet met het volgende rekening houden:
Toepassingsgebied. Het besluit is van toepassing op installaties met een compressorvermogen van meer dan 500 Watt. Vrijwel alle huishoudkoelkasten vallen hierbuiten.

Controle. Het beheer van de installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om het verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe bevoegde personen. In ieder geval moet aan installaties ten minste éénmaal per jaar preventief onderhoud worden verricht. Dit moet vaker indien de koelinstallatie groter is.

Het logboek en andere documenten. Bovendien is bepaald dat alle werkzaamheden aan de installaties moeten worden geregistreerd. De registratie van het gebruik van koudemiddel in uw installatie moet in een bij de installatie behorend logboek plaatsvinden. Dit geldt uitsluitend voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg. Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties worden afgegeven en bewaard.

Het logboek maakt vanaf 1 januari 1993 integraal deel uit van de installatie, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaar/gebruiker ligt. De STEK-erkende bedrijven hebben de verplichting hun werkzaamheden in het logboek te vermelden. Zij kunnen u ook voor een bestaande installatie een logboek verstrekken. U blijft echter zelf voor het logboek verantwoordelijk.

In het logboek wordt de hoeveelheid koudemiddel vermeld, die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht- en hoeveel koudemiddel is afgetapt en/of toegevoegd. Ook wordt genoteerd welk bedrijf en welke monteur aan de installatie heeft gewerkt. Het STEK-erkende bedrijf moet zelf eveneens een eigen koudemiddelenadministratie voeren. Op deze wijze is de controle op het gebruik van CFK's gewaarborgd.

STEK en de erkenningsregeling. Vanaf 1 januari 1993 mogen alleen erkende bedrijven aan handelingen op het gebied van CFKs, HCFKs en HFK's aan koelinstallaties verrichten. Het Ministerie van VROM heeft STEK als onafhankelijke instantie, bij besluit van 23 december 1992, aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Op deze wijze wordt de vakbekwaamheid op CFK-gebied gewaarborgd. Wanneer aan alle voorwaarden voor erkenning is voldaan, wordt door STEK een erkenning afgegeven.

De wet, de naleving en de handhaving. STEK-erkende bedrijven en CFK-gediplomeerde monteurs moeten ervoor zorgdragen hun vakbekwaamheid op peil te houden. Door een onafhankelijke inspecterende instantie worden voor STEK regelmatig controles verricht bij installaties die door STEK-erkende ondernemingen worden onderhouden. STEK ziet zo toe op de handelingen van de erkende bedrijven. Het is voor de eigenaar/beheerder van groot belang dat de STEK-controleurs worden toegelaten bij de koelinstallaties.

De controle op de naleving van wet- en regelgeving is bovendien een overheidstaak. Door de Hoofdinspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM en door ambtenaren van gemeenten en provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Wet Milieubeheer, wordt deze controle, met name op de eigenaar/beheerder van een koelinstallatie, uitgevoerd.

Overtreding van deze wet kan zware consequenties hebben. Deze kunnen variëren van hoge boetes tot het stilleggen van de koelinstallaties.

Investeer in de toekomst, investeer in het milieu.
Er zijn vele vragen op te werpen, waarop nu het antwoord moeilijk te geven valt.

Het voornaamste is dat door nauw samen te werken met STEK-erkende bedrijven, u op de hoogte blijft van eventuele nieuwe maatregelen en ontwikkelingen.

Deze folder is beschikbaar gesteld door STEK en wordt u aangeboden door de
STEK-erkende onderneming.