Minnebo Koeltechniek

Algemene voorwaarden servicecontract

Algemene voorwaarden services Minnebo Koeltechniek

Op de "serviceovereenkomst" met Minnebo Koeltechniek, verder te benoemen MKT, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 Gedurende de looptijd van de serviceovereenkomst verbindt MKT zich zorg te dragen voor het onderhoud van de in de overeenkomst genoemde koelinstallatie, conform de voorwaarden gesteld in de serviceovereenkomst.

1.2 De koelinstallatie, waar de serviceovereenkomst betrekking op heeft, staat vermeld in de serviceovereenkomst.

1.3 De algemene leverings- en reparatievoorwaarden en voorwaarden van de N.V.K.L. geponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage d.d. 27 april 2009 onder nr. 37/2009, welke op aanvraag gratis worden toegezonden, maken onverminderd deel uit van deze overeenkomst. Bij eventuele tegenspraak tussen de bepalingen uit de algemene leverings- en reparatievoorwaarden en de bepalingen uit de serviceovereenkomst prevaleren de bepalingen uit de serviceovereenkomst.

1.4 Wijzigingen van de algemene leverings- en reparatievoorwaarden en/of de serviceovereenkomst zijn mogelijk per jaarlijkse vervaldatum van de serviceovereenkomst.

2. Ingang / duur / beëindiging

2.1 De overeenkomst gaat in op het moment dat een door de klant getekende versie van de betreffende serviceovereenkomst is ontvangen door MKT en de daarop toegezonden factuur door de klant is voldaan.

2.2 In het geval, dat de ingangsdatum van de serviceovereenkomst eerder is dan de einddatum van de lopende garantietermijn van de door MKT geleverde koelinstallatie, blijven de garantievoorwaarden onverminderd van toepassing tot het einde van de garantietermijn.

2.3 De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar na afsluitdatum en wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 (één) jaar.

2.4 Beëindiging van de serviceovereenkomst, is voor beide partijen door middel van schriftelijke opzegging mogelijk tegen de jaarlijkse vervaldatum, met inachtneming van een opzegtermijn  van 30 (dertig) dagen.

2.5 Voor zover dit niet reeds het geval is, zal de lopende overeenkomst automatisch omgezet worden in een onderhoudsovereenkomst met het bijbehorende jaartarief vanaf het moment dat de koelinstallatie ouder dan 10 jaar is.

3. Verplichtingen van de klant

3.1 MKT zal de serienummers van de apparatuur die onderdeel uitmaakt van de koelinstallatie, die akkoord zijn bevonden voor dit type serviceovereenkomst, registreren. De klant zal ervoor zorg dragen dat de serienummers die op de apparatuur en/of koelinstallatie zijn aangebracht, niet zullen worden verwijderd dan dan verwisseld.

3.2 Indien naar oordeel van MKT de serienummers zijn verwisseld dan wel verwijderd, zullen de kosten van de reparatie voor rekening van de klant worden uitgevoerd. Wijzigingen ten aanzien van serienummers dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

3.3 De klant zal de werkzaamheden, aangegeven in de bij de koelinstallatie verstrekte gebruikershandleiding, voor eigen rekening verrichten. Onder werkzaamheden dient in dit verband te worden verstaan het onderhouden van de koelapparatuur en/of koelinstallatie als een "goed huisvader". Nadrukkelijk wordt hier gewezen op het belang van het stofvrij houden van de condensor en het regelmatig controleren en reinigen van de condens lekwatersystemen.

3.4 De klant verbindt zich geen wijzigingen en/of aanvullingen aan de (doen) brengen aan de koelinstallatie zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MKT.

4. Uitsluitingen

4.1 De uit hoofde van de serviceovereenkomst te verrichten service omvat in geen geval

4.2 Werkzaamheden die voortvloeien uit het onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van een koelinstallatie en/of van buiten komende invloeden, zoals bijvoorbeeld brand, blikseminslag, wateroverlast, fouten in de spanningsvoorziening en aarding, overmatige verhitting, overmatige vervuiling of koppeling met c.q. gebruikmating van apparatuur die niet onder de serviceovereenkomst vallen, alsmede bedieningsfouten.

4.3 Werkzaamheden die hun oorzaak vinden in, dan wel samenhangen met, de plaatings van de koelinstallatie/apparatuur in een ruimte die niet voldoet aan de door de fabrikant van de koelinstallatie/apparatuur opgestelde installatiespecificaties en omgevingscondities of installatievoorschriften.

4.4 Werkzaamheden aan een koelinstallatie waaraan wijzigingen en/of aanvullingen zijn aangebracht door de klant en/of derden.

4.5 Werkzaamheden aan koelinstallaties, die geen deel uitmaken van de serviceovereenkomst.

4.6 Het vervangen en/of afvoeren en verwerken conform de voorschriften van de geldende milieuwetgeving van onderdelen, apparatuur, gebruiksgoederen en materialen, die geen oorzakelijk verband houden met de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

4.7 Het koeltechnisch aanpassen/vervangen van een gehele koelinstallatie bij overmatig vocht in deze koelinstallatie en/of wijzigingen van koelmiddelsoort (retrofit).

4.8 Werkzaamheden die voortvloeien uit het niet nakomen van de onderhoudsverplichtingen van de klant, zoals vernoemd onder 5.1 t/m 5.4.

4.9 Kosten voor onderhoud of reparatie aan verlichting en glasschade.

4.10 MKT zal de kosten die voortvloeien uit werkzaamheden, die niet onder het de serviceovereenkomst vallen zoals beschreven in dit artikel aan de klant in rekening brengen tegen de dan geldende tarieven van MKT.

5. aansprakelijkheid

5.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan aansprakelijkheid op grond van het Nederlands dwingend recht.

5.2 MKT is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfte winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn, schade door productie- en/of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. In zoverre deze risico's verzekerbaar zijn, zal de klant verplicht zijn deze verzekering op eigen kosten af te sluiten.

5.3 Ongeacht de rechsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is MKT slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot het bedrag ter hoogte van de jaarlijkse tarieven serviceovereenkomst.

6. prijzen / facturering / betaling

6.1 De tarieven serviceovereenkomst zijn vermeerderd met omzetbelasting, per vooruitbetaling verschuldigd. De klant ontvangt jaarlijks een factuur die binnen 14 (veertien) dagen dient te worden voldaan.

6.2 De eerste betaling zal jaarlijks plaatsvinden direct na ondertekening van de serviceovereenkomst.

6.3 Van prijswijzigingen, die door MKT uitsluitend tegen de vervaldatum van de serviceovereenkomst zullen worden doorgevoerd, stelt MKT de klant minstens 30 (dertig) dagen van tevoren schriftelijk in kennis. De klant heeft in dat geval het recht, gedurende 14 (veertien) dagen na de hierboven bedoelde in kennisstelling, de serviceovereenkomst van de koelinstallatie(s) waarop de prijswijziging betrekking heeft, schriftelijk per vervaldatum op te zeggen.

7. Vervangen of verwijderen onderdelen

7.1 De door MKT vervangen of verwijderde onderdelen zullen door de klant in eigendom worden overgedragen aan MKT.

8. Veiligheid personeel

8.1 MKT behoudt zich het recht voor werkzaamheden op de schorten indien het verrichten van de bedoelde werkzaamheden op enige wijze gevaar kan opleveren voor de gezondheid en/of veiligheid van haar medewerkers en/of derden waarvan MKT zich bedient.

9. Toepasselijk recht

9.1 Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.